Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je najčastejšou príčinou slepoty vo vyspelých krajinách aj na Slovensku. Riziko oslepnutia je v prípade diabetikov približne 10 až 20-krát vyššie ako u nediabetikov. Príznakmi diabetickej retinopatie do 2 rokov po diagnostikovaní cukrovky trpí 2 – 7 % diabetikov 1. typu a približne 20 % diabetikov 2. typu. Avšak po 25 rokoch trvania cukrovky má príznaky tohto ochorenia 80 – 100 % diabetikov 1. aj 2. typu. Diabetes je u dospelých vo veku 20 až 74 rokov hlavnou príčinou nových prípadov slepoty. Diabetická retinopatia je každým rokom príčinou 12 tisíc až 24 tisíc nových prípadov slepoty. Očná komplikácia často bez sprievodných príznakov môže vzniknúť dávno predtým, ako vám zistia cukrovku. Stačí, keď zanedbáte liečbu, urobíte diétnu chybu a vaša glykémia bude dlhodobo vysoká a rozhádzaná. Kto však dodržiava rady diabetológa, či už ide o diabetika 1. alebo 2. typu, nemusí sa ničoho obávať.

Diabetická retinopatia nebolí

Príznaky ochorenia spočiatku nie sú žiadne. DR prebieha dlho bezbolestne a bez známok zhoršovania videnia. V tom je práve toto ochorenie zradné. V dobe, keď je vhodné terapeuticky zasiahnuť, pacient spravidla nemá žiadne subjektívne ťažkosti aj keď už môže mať značne pokročilé postihnutie sietnice. Postihnutie sietnice môže zistiť len lekár pri preventívnej prehliadke očného pozadia alebo na základe poklesu ostrosti videnia v neskorších štádiách. V okamžiku subjektívnych príznakov je však už liečenie obtiažnejšie a menej účinné. Až v pokročilejších štádiách dochádza k zhoršovaniu zrakovej ostrosti. K zhoršeniu zrakovej ostrosti dôjde, keď vznikne opuch v oblasti žltej škvrny sietnice, pretože práve funkcia žltej škvrny je dôležitá pre ostré videnie. Hlavne u diabetikov vo vyššom veku sa často stáva, že zhoršenie videnia pripisujú iným príčinám, ako je napr. starecká slabozrakosť do blízka alebo sivý zákal a nie cukrovke, pretože vekom sa u človeka zraková ostrosť zhoršuje. Normálne je len zhoršovanie zaostrovania do blízka, čo sa vyrovná okuliarmi na čítanie. V prípade, ak okuliare na čítanie nedoostrujú videnie do blízka, alebo sa zhoršuje i videnie do diaľky, príčinou je chorobná zmena, ktorú musí odhaliť odborník.

Klasifikácia diabetickej retinopatie
 
Základná klasifikácia DR je založená na závažnosti mikrovaskulárnych zmien v sietnici a na prítomnosti sietnicových neovaskularizácií. DR je označovaná za neproliferatívnu, pokiaľ sú všetky zmeny (mikroaneuryzmy, krvácanie, opuch a ďalšie) len v sietnici. U proliferatívnej DR rastú na povrchu sietnice novotvorené cievy a fibrózne tkanivo. Obidve fázy môžu byť podľa množstva zmien v sietnici ľahké, stredné, ťažké až veľmi ťažké. Časť sietnice v centre oka – žltá škvrna (makula) zabezpečuje zrakovú ostrosť a farbocit. Pokiaľ dôjde k opuchu tejto časti sietnice, hovoríme o makulárnom edéme.  Ten je najčastejšou príčinou zhoršenia zraku u diabetikov. Makulárny edém sprevádza častejšie neproliferatívnu fázu ochorenia. Môže sa vyskytovať i v proliferatívnej fáze.
 
Obrázok: Znázornenie proliferatívnej diabetickej retinopatie (novotvorba ciev s krvácaním do sklovca - vpravo dole)

Prevencia

Pacienti s diabetes mellitus by v prípade prevencie diabetickej retinopatie a diabetického edému makuly mali v prvom rade dodržiavať svoj diétny diabetický režim vrátane nastavenia na liečbu. Riziko očných porúch sa však s predlžujúcim sa diabetickým stavom úmerne zvyšuje. Súčasťou prevencie by mala byť pravidelná preventívna návšteva špecializovaného lekára – oftalmológa, ktorý môže ochorenie diagnostikovať dlho pred tým, než sa prejavia prvé príznaky. Odporúča sa vyšetrovať očné pozadie u pacientov s diabetom minimálne raz ročne.

Liečba

Neexistuje spôsob, ako ochorenie úplne vyliečiť, jestvujú však terapeutické opatrenia, ktoré dokážu zastaviť rozvoj ochorenia, stabilizovať stav a v niektorých prípadoch dokonca zlepšiť kvalitu zraku. Najväčšie výhody terapie z hľadiska pacienta sú skvalitnenie vizuálnych funkcií a zlepšenie kvality života vďaka lepšiemu videniu. Na liečbu sa využíva niekoľko terapeutických postupov, ako je úprava pozadia laserovou fotokoaguláciou či chirurgickou operáciou sklovca.

Novým postupom v prípade diabetickej retinopatie s diabetickým edémom makuly  je využitie anti-VEGF liečby. VEGF je skratka, ktorá znamená vascular endothelial growth factor, teda rastový faktor podporujúci rast vlásočníc. Tento faktor je zodpovedný za rast nových ciev. Zabránenie jeho aktivitám znamená, že sa prestanú vyvíjať vlásočnice tam, kde nemajú. Zastavenie rastu ciev tak spôsobí, že choroba nepostupuje. Účinné látky sa podávajú injekciou priamo do oka. Podávajú sa raz za 4-6 týždňov za sterilných podmienok na operačnom sále. Po prvých 3 injekciách nasleduje udržiavacia fáza , počas ktorej sú pacienti sledovaní a liečba sa podáva podľa potreby. Nežiaduce účinky tejto liečby sú zriedkavé. Tieto anti-VEGF látky sa používajú aj pri liečbe vekom podmienenej degenerácie makuly. Podľa medzinárodných štúdií, ktoré boli spracované v Izraeli a v Dánsku počas rokov 1999 – 2010 počet pacientov, u ktorých vekom podmienená degenerácia makuly skončila slepotou klesol o 50%. Liečba teda dáva nádej pacientom na lepší a kvalitnejší život.

 

 

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: